Misija i vizija


MISIJA:

Škola prenosi i podstiče usvajanje neophodnh znanja i razvijanje potrebnih sposobnosti za razumevanje okruženja i aktivan odnos prema njemu, uvodi mladog čoveka u bogat i raznovrstan svet socijalnih odnosa, priprema ga za uspešan izbor i nastavak školovanja, kao i za profesionalni razvoj. Pomaže u formiranju moralno zrele, samosvesne ličnosti sa izgrađenim sistemom vrednosti koja je, u duhu tolerancije, humanosti, demokratičnosti, otvorena ka drugim ljudima i spremna da razume i prihvati postojeće razlike i pomogne kada je to potrebno.

VIZIJA ŠKOLE:

Naša vizija je škola u kojoj se pita i analizira, misli i stvara, gde se razvijaju individualne i kolektivne sposobnosti. Želimo školu sa kvalitetnijim nastavnim programom i kompetentnim profesorskim kadrom, školu sa savremenim nastavnim sredstvima i učilima. Želimo školu koja će komunicirati sa sredinom i u čijoj će komunikaciji svi akteri zauzeti visok nivo učešća.